03/09/2014
[Download] Ebook Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - NXB Chính trị Quốc gia - 254 trang

Nội dung:

Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Phần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin
Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Chương 2: Phép biện chứng duy vật
Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Chương 4: Học thuyết giá trị
Chương 5: Học thuyết kinh tế giá trị thặng dư
Chương 6: Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội
Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
Chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

Link download: Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ebook

No comments:

Post a Comment