17/11/2015
Đề bài tập cá nhân tuần 1 môn Lý luận Nhà nước và pháp luật - K40 ĐH Luật Hà Nội
BÀI TẬP MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Dành cho K40 ĐH LUẬT HÀ NỘI
I. BÀI TẬP CÁ NHÂN TUẦN SỐ 1
(Sinh viên làm bài tập tại lớp, trong giờ thảo luận tuần 5, không được sử dụng tài liệu để làm bài)
1. Phân tích định nghĩa nhà nước.
2. Phân tích các đặc trưng của nhà nước.
3. Phân biệt nhà nước với các tổ chức xã hội khác.
4. Phân tích các quan điểm phi Macxit về nguồn gốc của nhà nước.
5. Phân tích nguyên nhân xuất hiện nhà nước theo quan điểm của chủ nghĩa Mac - Lênin.
6. Phân tích khái niệm kiểu nhà nước theo quan điểm của chủ nghĩa Mac - Lênin.
7. Phân tích sự thay thế kiểu nhà nước theo quan điểm của chủ nghĩa Mac - Lênin.
8. Phân tích tính giai cấp của nhà nước.
9. Phân tích tính xã hội của nhà nước.
10. Chức năng của nhà nước: khái niệm, phân loại, hình thức thực hiện, phương pháp thực hiện.
11. Phân tích khái niệm bộ máy nhà nước.
12. Phân tích khái niệm cơ quan nhà nước, phân loại cơ quan nhà nước, cho ví dụ.
13. Phân biệt cơ quan nhà nước với cơ quan của tổ chức phi nhà nước.
14. Phân tích nguyên tắc phân quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản. 
15. Phân tích những điểm tiến bộ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản so với bộ máy nhà nước phong kiến.
16. Phân tích đặc điểm của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
17. Phân tích nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của đảng cộng sản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
18. Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
19. Phân tích nguyên tắc pháp chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
20. Phân tích khái niệm hình thức chính thể, cho ví dụ về từng loại chính thể.
21. Phân tích khái niệm hình thức cấu trúc nhà nước, cho ví dụ.
22. Phân biệt nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang.
23. Phân tích khái niệm chế độ chính trị của nhà nước.
24. Phân tích đặc trưng của chính thể quân chủ đại nghị trong nhà nước tư sản, cho ví dụ.
25. Phân tích đặc trưng của chính thể cộng hoà đại nghị trong nhà nước tư sản, cho ví dụ.
26. Phân tích đặc trưng của chính thể cộng hoà tổng thống trong nhà nước tư sản, cho ví dụ.
27. Phân tích đặc trưng của chính thể cộng hoà lưỡng tính (hỗn hợp) trong nhà nước tư sản, cho ví dụ.
28. So sánh chính thể quân chủ đại nghị với chính thể cộng hòa đại nghị.
29. So sánh chính thể cộng hòa đại nghị với chính thể cộng hòa tổng thống.
30. Xác định hình thức của Nhà nước Việt Nam hiện nay.

No comments:

Post a Comment